Dret Administratiu i Estrangeria

Dret Administratiu

El dret administratiu forma part del dret públic, regulant l’organització i activitat de les Administracions Públiques, ja siguin d’àmbit estatal, autonòmic o local, i les consegüents relacions jurídiques d’aquestes amb els particulars. Dins d’aquest àmbit gestionem:

        • Recursos i sancions administratives
        • Reclamació d’indemnitzacions derivades de responsabilitat patrimonial

Dret d'Estrangeria

Tramitació d'expedients d'estrangeria, arrelaments socials, laborals, formatius, reagrupacions familiars, tramitació de NIE etc. Tramitació d'expedient de nacionalitat espanyola, residencia...