Dret Civil i de Família

Dinàmica Legal en les Relacions Personals i Patrimonials

Assessorem i tramitem judicialment conflictes entre particulars o enfront de qualsevol Administració Pública.

El dret civil és una branca del dret privat que regula les relacions entre les persones i els drets patrimonials de caràcter particular. El seu àmbit és molt ampli, regulant aspectes de la persona i família, dels béns i propietats, les successions o les obligacions i contractes.

Apostem per un estudi en profunditat i individualitzat de cada assumpte, oferint la solució més idònia al conflicte plantejat, intentant la negociació extrajudicial o acudint davant la falta d’avinença als òrgans judicials.

Temes que tractem:

    • Matrimonial de mutu acord o contenciós (divorcis, separacions, convenis reguladors, extinsió de la parella de fet)
    • Incapacitacions
    • Arrendaments i desnonaments
    • Redacció o revisió de contractes
    • Comunitats de propietaris
    • Reclamacions de quantitat (monitoris, canviaris, etc.)
    • Responsabilitat civil (accidents de trànsit, assegurances, vicis constructius, negligències, etc.)
    • Execucions dineràries o hipotecàries (estudi de clàusules abusives)