Dret de la Seguretat Social

Especialistes en dret de la Seguretat Social

Assessorem en matèria de totes les prestacions i pensions de la Seguretat Social, fem la tramitació administrativa i reclamem judicialment el seus drets, tant per a treballadors per compte aliè (RGSS), funcionaris, com per autònoms (RETA) així com dels treballadors dels diferents règims i sistemes especials de la Seguretat Social.

Actuem enfront les entitats gestores (INSS, TGSS, ISM) com també enfront les Mútues d’accidents de Treball (MATEPSS).

Som especialistes en matèria d’incapacitat permanent per al treball.

L’estat per llei ha de garantir a les persones que reuneixen els requisits exigits -així com als seus familiars o assimilats a càrrec- la protecció adequada enfront a les situacions:

   • Assistència sanitària.
   • Accidents de treball i malalties professionals. Reclamacions per danys i perjudicis i recàrrec de prestacions per manca de mesures de seguretat per incompliments empresarials.
   • Incapacitat temporal (prestacions de baixa mèdica). Som especialistes en impugnació d’altes mèdiques indegudes per part de les Mútues d’accidents.
   • Maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lactància.
   • Incapacitat Permanent (invalidesa). Lesions Permanents no invalidants.
   • Jubilació.
   • Viduïtat i orfenesa.
   • Prestacions familiars.
   • Prestacions d’atur.
   • Pensions no contributives (PNC). Jubilació, incapacitat.

També gestionem:

   • Convenis especials de la seguretat social per tal de mantenir o complementar la cotització.
   • Impugnem sancions de la seguretat social i actes de liquidació.